NATURALS 1R ESO


Aquesta pàgina està organitzada segons els temes del llibre.
Cal que busqueu el tema que estem fent i allí trobareu les presentacions de classe, activitats per  practicar i repassar, treballs, entrades del bloc...

INTRODUCCIÓ 

Presentació de la matèria ( 1r dia de curs)

TEMES DEL 3 AL 6 : ELS ÉSSERS VIUS (actual)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Què és un ésses viu ? Característiques dels éssers vius.
 2. Classificació i nomenclatura dels éssers vius. 
 3. Les plantes i les algues : classificació i nutrició 
 4. Els vertebrats : característiques i classificació
 5. Els invertebrats 
 6. Observacions al microscopi 
 7. Observacions d'organismes al microscopi ( algues, protozous, dàfnies...)
 8. La respiració cel.lular 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

Activitats relacionades amb els éssers vius, la cèl·lula, les funcions vitals i els nivells d'organització.
 1. Està fet de cèl·lules ? 
 2. Mots encreuats sobre la cèl·lula 
 3. Sopa de lletres sobre la cèl·lula
 4. Mots encreuats sobre les parts de la cèl·lula 
 5. Sopa de lletres sobre els orgànuls cel·lulars 
 6. Ordena els nivells d'organització de la matèria viva  
 7. Agrupa segons el nivell d'organització 
 8. Amb quina funció vital ho relaciones ? 
 9. Completa un text sobre els tipus de nutrició
Activitats interactives sobre la cèl·lula

 1. Observa les parts d'una cèl·lula animal
 2. Observa les parts d'una cèl·lula vegetals
 3. Identifica les parts d'una cèl·lula animal
 4. Identifica les parts d'una cèl·lula vegetal 
 5. Construeix una cèl·lula animal
 6. Construeix una cèl·lula vegetal 


Activitats relacionades amb els 5 regnes.
 1. Sopa de lletres dels 5 regnes  
 2. Ordena les lletres i troba el nom del regne
 3. Completa un text  
 4. Relaciona els éssers vius amb el seu regne 
 5. Completa un text sobre els llevats
 6. Mots encreuats


C- VÍDEOS 
 1. Vídeo "Com són les cèl·lules" 
 2. Vídeo inicial música i éssers vius ( 2 minuts) 
 3. Els noms científics 
 4. Funcions de les plantes ( vídeos de les 3 funcions : nutrició, relació i reproducció)
 5. Germinació d'una llavor 
 6. Vídeos invertebrats
 7. És la araña un insecto ? ( el rap de l'aranya)
 8. Més vídeos invertebrats ( estrelles, meduses...) 

D- ARTICLES I ENTRADES DEL BLOC
 1. Un article de diari ( Espècies invasores)
 2. El llevat ( entrada del bloc) 
 3. El murrut de les palmeres (entrada del bloc)
 4. Els bivalves ( entrada del bloc vídeos)
 5. Els éssers vius : funcions i característiques ( vídeos)
 6. Pràctiques al laboratori ( recull de fotos)  

E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. La classificació dels organismes : text i activitats
 2. Activitats per a practicar les claus dicotòmiques de classificació. 
 3. Classificació dels inverterbrats ( esquema) 
 4. Classificando espècies ( per a repassar el tema de classificació)
 5. Los tomates de Ana ( disseny experimental) 

G- ACTIVITATS D'AULA I PRÀCTIQUES (AULA I LAB)
 1. Pràctica 1 : El llevat, Què és ? (guió de la pràctica )
 2. Practica 1 : El llevat (full informatiu)
 3. Pràctica 2 : Observació de cèl·lules al microscopi.
 4. Pràctica  : Classificació de mol·lusc ( clau dicotòmica)
 5. Pràctica 3 : Buscant les millors condicions de la germinació.
 6. TREBALL : BUSCANT LES MILLORS CONDICIONS DE GERMINACIÓ DE LES LLAVORS ( guia de com fer el treball)
 7. Pràctica 5 : Quina funció tenen les flors ?
 8. Observació i dissecció del musclo (full de treball)
 9. Observació i dissecció del musclo ( guia del laboratori) 
 10. DOSSIER LABORATORI 3A AVALUACIÓ


H- Activitats d'avaluació, treballs...
 1. Activitat inicial : Què en sabem desl éssers vius ?
 2. La classificació dels éssers vius ( teoria i activitats)
 3. Què hem après fins ara ? Activitat de síntesi i avaluació (Què és un ésser viu ?)
 4. Esquema dels 5 regnes 
 5. Continguts teoria examen éssers vius.
 6. PREPAREM L'EXAMEN DELS ÉSSERS VIUS ( Entrada del bloc)
TEMA 10 : ELS MINERALS

A-  PRESENTACIONS i DOCUMENTS  UTILITZADES A CLASSE
 1. Els minerals : què és un mineral ?
 2. VOCABULARI DEL TEMA  (amb les solucions per a estudiar per l'examen )
 3. DEFINICIONS SENSE SOLUCIÓ ( per si voleu practicar) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
 1. Què és un mineral ? ( ordena les paraules i fes la definició ) 
 2. Selecciona les característiques d'un mineral 
 3. Busca 12 noms de minerals ( sopa de lletres)
 4. Ordena lletres i fes el nom dels minerals  
 5. Mots encreuats  ( conceptes bàsics)
 6. Ordena els minerals de l'escala de Mohs  
 7. És mineral o no és mineral ? 
 8. Relaciona alguns minerals amb algunes propietats
 9. Test de 10 preguntes sobre minerals  

C- VÍDEOS 
 1. Els cristalls més grans del món ( Cova de Naica) (Impresionant!!!)

D- TREBALLS

  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
  1. Pàgina amb fitxes, activitats i avaluació final sobre els minerals
  2. Textos amb informació sobre minerals i test i mots encreuats 

  G-ALTRES
  1. Any internacional de la cristal·lografia ( entrada del bloc). Vídeo promocional.
  H- EXAMENS 
  1. Continguts i descripció de l'examen
  TEMES 1 i 2  : UNIVERS, SISTEMA SOLAR  I  TERRA

  A-  PRESENTACIONS I ACTIVITATS UTILITZADES A CLASSE
  1.  L'Univers, el Sistema Solar i la Terra 
  2. Document Terra-Lluna 
  3. Activitat repàs per a preparar l'examen 

  B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L'EXAMEN

  Sobre l'univers i el sistema solar :
  1. La nostra adreça a l'Univers  
  2. Sopa de lletres sobre l'Univers  
  3. Troba els planetes del sistema solar ( sopa de lletres) 
  4. Escriu en ordre els planetes del sist. solar
  5. Test sobre l'Univers  
  6. Ordena les paraules i fes la difinició d'any-llum
  7. Test sobre anys-llum
  8. Ordena les paraules i fes la definició de moviment de rotació 
  9. Ordena les paraules i fes la definició de moviment de translació
  10. Mots encreuats  temes 1 i 2 
  Sobre el planeta Terra :
  1. Diverses activitats ( ordenar paraules, fer correspondre, molts encreuats...)
  C- VÍDEOS

  D-PRACTIQUES LABORATORI 

  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
  1.  Som pols d'estrelles : escrit i vídeo sobre les estrelles. (entrada del bloc)
  2. Venus (explicació i imatges ) (entrada del bloc)


  G-ALTRES

  H- EXAMENS

  TEMA 8 : L'ATMOSFERA TERRESTRE

  A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

  1. L'atmosfera : composició i estructura
  2. La pressió atmosfèrica
  3. El temps i la meteorologia
  4. Exemples de mapes meteorològics  
  B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L'EXAMEN


  1. Mots encreuats sobre el tema 
  2. Sopa de lletres( buscar conceptes bàsics)
  3. Composició de l'aire (ordena els gasos de l'arire segons la seva abundància)
  4. Ordena les lletres i troba les paraules.
  5. Busca les característques d'un anticicló i una depressió.
  6. Instruments meteorològics (relaciona)
  7. Què són isòbares ? (fes la definició)
  8. Mega mots encruats sobre el tema (17 definicions!!!)


  C- VÍDEOS
  1. Salt estratosfèric

  D- DOCUMETS, TREBALLS, PRÀCTIQUES...
  1. Vocabulari de conceptes bàsics del tema
  2. Exercicis dades meteorològiques
  3. Pràctica : Experimentem amb aire (guia laboratori)
  4. Pràctica : Experimentem amb aire (full de treball alumne)
  5. Activitat de repàs mapes i gràfics 

  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
  1. El temps a Reus 
  2. El temps a Catalunya ( TV3)
  3. Cièncias de la Naturaleza (pàgina d'exercicis de 1r ESO)  
  4. Proyecto Biosfera ( activitats i exercicis)

  G-ALTRES
  1. L'atmosfera (1) ( Entrada del bloc)
  2. L'atmosfera (2) (Entrada del bloc)
  3. IMATGES I FOTOS DE LES PRÀCTIQUES (entrada del bloc)
  H- EXAMENS
  1.  Preparem l'examen TEMA 8 (entrada del bloc)

   TEMA 9 : LA HIDROSFERA TERRESTRE

  A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

  B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L'EXAMEN

  C- VÍDEOS
  1.  El Cicle de l'aigua ( The Water Cycle, NASA)


  D- DOCUMENTS, TREBALLS, PRÀCTIQUES
  1. PRÀCTICA : SIMULACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA
  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

  G-ALTRES

  H- EXAMENS


  TEMES 12 : 

  A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

  1. La matèria i les seves propietats ( resum tema 12 )
  B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L'EXAMEN
  1. Què és una magnitud ?
  2. Fes correspondre magnituds i aparells
  3. Són magnituds ?
  4. Sopa de lletres (magnituds i unitats) 
  5. Endevina que és 
  6. Mots encreuats del tema  (fàcil)
  7. Fem càlculs amb unitats  
  8. Repas tema 12

  C- VÍDEOS

  D-PRACTIQUES LABORATORI 
  1. Fem observacions i inferències ( 1)
  2. Mesurem (2)

  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

  1.  Activitats per calcular densitats ( entrada del bloc)
  2. La corona del rei Hieró ( lectura) (entrada del bloc)
  G-ALTRES

  H- EXAMENS
  1. Model examen 

  TEMA 13 : 

  A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
  1. Els estats de la matèria 
  2. Les mescles i les substàncies pures. Àtoms i molècules 


  B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR  i  PREPARAR L'EXAMEN
  1. Repàs temes 12 i 13 ( fàcil) (diverses activitats)
  2. Classifica les substàncies 
  3. Ordena les lletres i troba les paraules 
  4. En donen pistes i endevines què és 
  5. Classes de substància pura
  6. Mots encreuats sobre el tema ( fàcil)
  7. Mots encreuats sobre el tema ( per a valents !) 
  8. Test de repàs tema 12 i 13 (fàcil) 

  C- VÍDEOS

  D- TREBALLS
  1. Treball pràctic sobre la teoria cinètica de la matèria (guia de com fer el treball ) 
  2. GUIA DE COM FER EL DOSSIER DE LABORATORI DE LA PRIMERA AVALUACIÓ.
  3. TREBALL SOBRE L'ALUMINI ( entrada del bloc) 
  4. Comparem detergents científicament ( entreda del bloc) 

  D -PRACTIQUES LABORATORI 
  1. Els estats de la matèria (3)
  2. Observació de fenòmens relacionats amb producció de  gasos (4)
  3. Separació dels components d'una mescla (5)
  E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
  1.  PREPAREM L'EXAMEN TEMES 12 I 13 (entrada del bloc)

  G-ALTRES

  H- EXAMENS