BIOLOGIA 1R BAT

BIOLOGIA 1R BATXILLERAT


PRESENTACIÓ INICIAL

Bloc 1 : Introducció a la química dels éssers vius, cel·lula i microscopis


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1.  Introducció a la química dels éssers vius (tema 1)
 2. La cèl·lula : origen i estructura ( tema 6, no tot) 
 3. El microscopi  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L'EXAMEN
 1. Conceptes bàsics ( mots encreuats)
 2. Classifica els elements de la bioquímica  
 3. Activitats interactives per a repassar (fer les 5 primeres)
 4. Classificació de biomolècules 
 5. L'aigua i els enllaços d'hidrogen 
 6. Nivells d'organització    ( fes correspondre ) 
 7. Està fet de cel·lules ?  

C- ANIMACIONS I VÍDEOS
 1. Osmosi1
 2. Osmosi 2
 3. Com es dissol la sal en l'aigua

D-PRÀCTIQUES LABORATORI
 1. Tema 1 : Composició dels éssers vius ( guió de la pràctica 1)
 2. Guia de com presentar la pràctica tema 1
 3. Pràctica 2 : Estudiem les propietats de l'aigua 
 4. Pràctica 2 : Microscopi òptic ( guió)

E- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. Bacteris i protozous (vídeo)

G- EXERCICIS I ACTIVITATS AULA


 1. Mida real i mida aparent ( exercicis)
 2. Activitats repàs temes 1 i 6

H- EXAMENS 
 1.  Continguts examen temes 1 i 6
 2.  Preparem el primer examenBloc 2: La membrana plasmàtica i els orgànuls


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. La membrana plasmàtica , citosol i citoesquelet
 2. Els orgànuls cel·lulars
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Anatomia d'una cèl·lula
 2. Membrana plasmàtica  (identificació de parts)
 3.  Identificacio d'orgànuls 
 4. Orgànuls cel·lulars ( per a repassar)
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1. Nivell d'organització    ( fes correspondre )
 2. Completar text sobre els mitocondris
 3. Està fet de cel·lules ?  
 4. Completar text sobre funcions dels orgànuls
 5. Proyecto Biosfera (Us recomano fer les activitats 6,8,9,10,11,13,14 i 16 per a repassar la morfologia dels orgànuls )
D- VÍDEOS 
 1. Sobre el transport a través de la membrana 
 2. La cèl·lula eucariota ( repàs general ) 

E- TREBALLS
 1. Guia com presentar les pràctiques de microscopi (1a avaluació )

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. Materiales Lourdes Luengo (animacions sobre la cèl·lula) ( Aneu a l'apartat : La célula eucariota).
 2. Materials Lourdes Luengo ( exercicis sobre la cel·lula: identificació de les parts, orgànuls...) (Aneu a l'apartat : La célula eucariota).

G- EXAMENS

 1. Continguts examen 1a avaluació 17-18 ( membranes i orgànuls cel·lulars)
 2. RECUPERACIÓ 1A AVALUACIÓ (continguts ) 

H-


Bloc 3 : Nucli, mitosi i meiosi


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. El nucli i els cromosomes 
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Relaciona dibuixos  amb les fases de la mitosi
 2. El nucli  (identificació de les parts del nucli)
 3. Tipus de cromosomes 
 4. Mots encreuats
 5. Relaciona fotos amb fases mitosi (animals)
 6. Relaciona fotos amb fases mitosi (vegetals)
 7. La meiosi I
 8. La meiosi ll
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

D- VÍDEOS

 1. El nucli
 2. La mitosi  
 3. La meiosi (en anglès)
 4. La meiosi ( en castellà) 
 5. Com es divideixen les cèl·lules  
E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. La mitosi (ARC RECURSOS)
 2. Simulació de la meiosi en els griu ( meiosi plastilina) 

G-ALTRES

H-


Bloc 4 : Biomolècules I (Glúcids, Lípids )


A-  PRESENTACIONS I APUNTS UTILITZADES A CLASSE
 1. Els glúcids (PRESENTACIó )
 2. Els glúcids ( resum apunts en document word)
 3. Els lípids  (PRESENTACIÓ)
 4. Identifiquem molècules ( repàs per l'examen) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
GLUCIDS
 1. Mots encreuats glúcids
 2. Classifica els glúcids 
 3. Identifica glúcids 
 4. Formes de representar monosacàrids 
 5. Relaciona substàncies amb els glúcids 
 6. Completa un text sobre la cel·lulosa 
LÍPIDS
 1. Test sobre els lípids
 2. Més test  
  C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1.  CONTINGUTS EXAMEN 2A AVALUACIÓ (15-16) (BIOLOMOLÈCULES) 
 2. Identifica glúcids i lípids 
 3. Conceptes bàsics ( mots encreuats )
 4. Autoavaluació 

D- PRÀCTIQUES


 1. Glúcids ( guió) 
 2. Lípids ( guió)
 3. Fosfi, micel·les i emulsions 


E- TREBALLS
 1. CONTINGUTS EXAMEN BIOMOLÈCULES ( 17-18)
 2. Guia presentació treball de laboratori
 3. Activitats de repàs fetes a classe ( tipus PAU)
 4. Solucions a les activitats 1 i 2 de l'apartat anterior  ( les que a classe no hem corregit)

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 

G-ALTRES

H-

Bloc 5 : Biomolècules II  (Proteïnes i Àcids nucleics)
             Genètica molecular ( Duplicació, Transcripció i Traducció)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Les proteïnes
 2. Els àcids nucleics 
 3. Genetica molecular
 4. Les mutacions  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
 1.  Troba els conceptes bàsics de les proteïnes ( sopa de lletres)
 2. Troba el nom de 10 proteïnes (sopa de lletres)
 3. Propietats de les proteïnes ( mots encreuats)
 4.  Troba el nom de 10 proteïnes (mots encreuats)
 5. Identifica característiques del DNA i RNA
 6. Construeix un fragment de DNA
 7. Materials de Lourdes Luengo (activitats proteïnes i àcids nucleics) 
 8. Proyecto Biosfera (activitats interactives proteïnes i àcids nucleics)
 9. Animacions Lourdes Luengo (duplicació , transcripcio...)
 10. Exercicis de Lourdes Luengo (duplicació, trascripció...) 

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1. Continguts examen  1 (proteïnes i àcids nucleics)
 2. Preparem l'examen de proteïnes  i A.N. (hi ha 2 test )
 3. CONTINGUTS EXAMEN ÀCIDS NUCLEICS I GENÈTICA MOLECULAR ( Duplicació, Transcripció i Traducció)( CURS 17-18)
D- VÍDEOS 
 1. Estructura DNA
 2. Duplicació DNA  
 3. Estructura, duplicació, trasncripció...

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. L'estructura dels àcids nucleics ( ARC recursos)
 2. Empaquetament del DNA ( ARC recursos) 
 3. Podem aïllar ADN del nostre cos ?

G-EXÀMENS 
 1. Continguts examen DNA, GENÈTICA MOLECULAR I MUTACIONS(curs 15-16)
 2. Test  (Kahoot.it)
 3. Test 2 (Kahoot.it) 

H-


Bloc 7: BIOTECNOLOGIA I ENGINYERIA GENÈTICA


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Cèl·lules mare 
 2. Biotecnologia (transgènics) 
 3. Clonació i selecció d'embrions  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

D- VÍDEOS

E- TREBALLS
 1. Projecte de biotecnologia : dissenyem un transgènic
 2. Principis de bioètica  

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

G-ALTRES

H-

Bloc 8 : REPRODUCCIÓ


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

D- VÍDEOS

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

G-ALTRES

H-